ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 63 นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับ ปพ.1

ห้องวิชาการ / ชุดนักเรียน
23 มี.ค. 63 ถึง 27 มี.ค. 63 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

ชุดนักเรียน
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

16 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

13 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบปลายภาค 2/2562

09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบปลายภาค 2/2563

06 มี.ค. 63 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

05 มี.ค. 63 Open House