คณะผู้บริหาร

นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปรมินทร์ น้อยเสนา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปรีชา เสริฐสม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติพงษ์ นครพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชไมพร ศรีหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประสิทธิ์ สุดทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทรรัตน์ ศิริเทพทรงกลด
ครูชำนาญการพิเศษ