คณะผู้บริหาร

นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปรีชา เสริฐสม
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายกิตติพงษ์ นครพรหม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางชไมพร ศรีหล้า
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายประสิทธิ์ สุดทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

นางสาวจันทรรัตน์ ศิริเทพทรงกลด
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ