กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญเรือง อารยทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรุ่งฤดี สุดทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทิมา ช่วยศรี
ครูผู้ช่วย