กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร.ต.มิตรสมาน พันธุตา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิตติพงษ์ นครพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญญาณัฐ ศรีพิพัฒนากุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปภัสรินทร์ ประกอบเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนุสรา สินทร
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.ดำรงค์ชัย วิชาระโภชน์
ครู

นายยุทพลธ์ สีสันต์
ครูชำนาญการ