กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมริดา คำมูลมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมานจิต ผาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรรวินท์ จันทร์โพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยากร แสงพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ