กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปรีชา เสริฐสม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางรุ่งฤดี สุดทอง
ครูชำนาญการพิเศษ