กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปรีชา เสริฐสม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอิศรา พลวงศา
ครูอัตราจ้าง

นายศรราม บุญเรือง
ครู