กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพรนิพา ตรีธวัช
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางชไมพร ศรีหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ