นักการภารโรง

นายวิเศษ เจ๊กท้าว

นายทวีศักดิ์ พรมสำลี

นางละมัย คุ้มห้างสูง