กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประสพ แสงสุทธิ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริรัตน์ บัวเลิง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนก อ่อนเหลา
ครูอัตราจ้าง