คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพเยาว์ แสนบุราณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา พึ่งสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร ไกรพน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นาพัชรินทร์ วิจารณญาณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย ขจรลาภ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชม เถาเกือ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัตน์ อาจมูลตรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางประสพ แสงสุทธิ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวงเวียน กองลุน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์การปกครองท้องถิิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุล กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเสน่ห์ ธมมสิเนโห (พลลุน)
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ